Επανακαθορισμός των αντικειμενικών τιμών ζώνης των ακινήτων του Δήμου μας-Εισήγηση προέδρου του Δ.Σ κ. Δ. Κατσή-τοποθετήσεις-διάλογοι (videos)

0

Στις 12-12-2022 του Υπουργείο Οικονομικών απέστειλε προς το Δήμο μας το υπ’ αριθμ.: 181692 ΕΞ 2022/12-12-2022 έγγραφό του, με το οποίο δίνεται η δυνατότητα υποβολής γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου επί των αντικειμενικών αξιών ακινήτων. Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, οι Δήμοι δύνανται από 10/12/2022 έως και τις 20/01/2023, να υποβάλουν τη γνώμη του δημοτικού συμβουλίου για τις τιμές ζώνης της χωρικής τους αρμοδιότητας.

Ο δήμος Βόρειας Κυνουρίας με έγγραφό του με αρ. πρωτ. 14410/2-12-2022 διαβίβασε την επιστολή του Υπουργείου προς όλες τις τοπικές και τη Δημοτική κοινότητα προκειμένου να συμμετέχουν στην υποβολή γνώμης επί των αντικειμενικών αξιών όπως και έπραξαν αρκετά τοπικά συμβούλια και εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων. Με την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών βάσει της απόφασης Υπ. Οικονομικών 57732ΕΞ2021 (Β΄ 2375) διαπιστώθηκαν υπέρμετρες αυξήσεις στις τιμές ζώνης στις κοινότητες του δήμου μας οι οποίες κυμαίνονται μεταξύ 20% έως 40%. Για το λογο αυτό και ο δικός μας προτίθεται να ακολουθησει την έκτακτη διαδικασία επανακαθορισμού των αντικειμενικών τιμών που προβλέπει το άρθρο 51 του ν. 5000/2022 και σκοπεύουμε να πείσουμε το υπουργείο Οικονομικών να ανακαλέσει τις μεγάλες αυξήσεις των αντικειμενικών τιμών που αποφάσισε για εμάς , χωρίς εμάς !!

Ο επανακαθορισμός των αντικειμενικών τιμών ζώνης των ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές αρμοδιοτήτων μας είναι εύκολη υπόθεση ???? Όχι βέβαια … Ο επανακαθορισμός των αντικειμενικών αξιών θα γίνει στις περιοχές για τις οποίες θα αποδειχθεί η βασιμότητα των καταγγελιών των τοπικών δημοτικών αρχών ότι οι αυξήσεις οι οποίες επιβλήθηκαν την 1η-1-2022 αποφασίστηκαν χωρίς να ληφθεί υπόψη η δική τους γνώμη, ήταν υπέρμετρες και δεν δικαιολογούνταν από τα πραγματικά δεδομένα της κτηματαγοράς.

Για τον επανακαθορισμό θα ληφθούν υπόψη γνωμοδοτήσεις που θα κληθούν να υποβάλουν οι ίδιοι οι δήμοι της χώρας οι οποίοι διαμαρτύρονται για αδικαιολόγητα μεγάλες αυξήσεις των αντικειμενικών αξιών στις περιοχές των χωρικών τους αρμοδιοτήτων. Γιατί το υπουργείο Οικονομικών προχωρεί σε αυτή την έκτακτη νομοθετική ρύθμιση ?? Διότι συμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τη νέα αυτή έκτακτη νομοθετική ρύθμιση «κατά τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης των περιοχών που είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων, βάσει της υπό στοιχεία 57732 ΕΞ 2021 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2375) (σ.σ.: η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η-1-2022), διαπιστώθηκε ότι υπήρξαν περιοχές στη χώρα για τις οποίες δεν εκφράστηκε η γνώμη των δημοτικών συμβουλίων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη σημαντική άνοδο των τιμών εκκίνησης σε ορισμένες περιοχές δημιούργησε σε κάποιους δήμους επιφυλάξεις, καθώς επικαλούνται πραγματικά στοιχεία, τα οποία ίσως δεν ελήφθησαν υπόψη και σε επανεξέταση θα οδηγούσαν ενδεχομένως σε διαφορετικά αποτελέσματα, ως προς τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης του συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των εντός σχεδίου πόλης ή ορίων οικισμού ακινήτων». Επιπλέον, από την αιτιολογική έκθεση προκύπτει -εμμέσως πλην σαφώς- ότι οι βασικοί λόγοι για τους οποίους αποφασίστηκε να επαναληφθεί η διαδικασία καθορισμού των αντικειμενικών τιμών σε πολλές περιοχές της χώρας είναι το γεγονός ότι εξαιτίας των υπέρμετρων αυξήσεων των τιμών αυτών πολλοί φορολογούμενοι υποχρεώθηκαν να πληρώσουν σημαντικά αυξημένους φόρους για τα ακίνητά τους ή έχασαν δικαιώματα να εισπράξουν από το κράτος κοινωνικές παροχές, για τις οποίες ισχύουν περιουσιακά κριτήρια χορήγησης που αφορούν το ύψος της συνολικής αντικειμενικής αξίας των ακινήτων τους. Ποιοι φόροι και επιβαρύνσεις θα μειωθούν αν καταφέρουμε να πείσουμε το υπουργείο Οικονομικών ??

1) Ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων 2) Μεταβίβασης ακινήτων 3) Χρησικτησίας κτισμάτων 4) Ανταλλαγής – συνένωσης οικοπέδων 5) Διανομής ακινήτων 6) Τέλος Ακίνητης Περιουσίας 7) Ο δημοτικός φόρος για μεταβιβάσεις 8) Τα τέλη υπέρ Ταμείου Νομικών 9) Το πρόσθετο τέλος μεταγραφής συμβολαίων 10) Δωρεάς ακινήτων 11) Γονικής παροχής ακινήτων 12) Κληρονομιάς ακινήτων 13) Το τέλος εγγραφής ακινήτων στο Κτηματολόγιο 14) Τα πολεοδομικά πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων κτισμάτων 15) Τα πολεοδομικά πρόστιμα κατασκευής νέων αυθαιρέτων 16) Οι εισφορές σε γη και χρήμα για την ένταξη ακινήτων στα σχέδια πόλεων 17) Ο ειδικός φόρος ακινήτων 15% 18) Ο φόρος επί των τεκμαρτών εισοδημάτων 19) Ο φόρος επί του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοχρησιμοποίηση επαγγελματικής στέγης και από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας.

Επειδή η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να υπερασπίζεται το κοινωνικό σύνολο και να διεκδικεί να προστατεύονται ευάλωτες ομάδες, ενώ τα βάρη της φορολογίας πρέπει να επιμερίζονται στα υψηλά εισοδήματα, στους έχοντες και κατέχοντες. Επειδή από κανένα στοιχείο δεν προκύπτει βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας και της αγοράς – ενοικίασης ακινήτων στο Δήμο μας, όχι μόνο το τελευταίο αλλά και τα προηγούμενα έτη, Επειδή παρατηρείται ελάχιστη οικοδομική δραστηριότητα με αποτέλεσμα να καταγράφουμεστο δημο μας , μεγάλο ποσοστό ανεργίας στα επαγγέλματα που είναι συναφή με την οικοδομή .

Επειδή η μακροχρόνια οικονομική κρίση που ταλαιπώρησε τη χώρα μας και η λήψη μέτρων αποφυγής διάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού, δεν διαφαίνεται να βελτιωθεί στο άμεσο μέλλον, λόγω και της πρόσφατης ενεργειακής κρίσης . Επειδή οι σημερινές αντικειμενικές αξίες των ακινήτων είναι πολύ μεγαλύτερες από τον Μέσο Όρο της αγοραίας τιμής κάθε ζώνης, όπως καλά γνωρίζουμε από τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε τοπικό επίπεδο (αγοραπωλησίες ακινήτων, απαλλοτριώσεις-προσκυρώσεις, μισθώσεις κ.λπ.).

Επειδή παρατηρείται στασιμότητα αναπτυξιακού χαρακτήρα και έλλειψη τουριστικού και επενδυτικού ενδιαφέροντος Επειδή οι Ορεινές κοινότητες μας , σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του 2021 , παρουσιάζουν ραγδαία μείωση του μόνιμου πληθυσμού τους με κύριο στοιχείο την γήρανση του εναπομείναντος πληθυσμού, οι οποίοι κατά βάση απασχολούνται στο γεωργικό και κτηνοτροφικό τομέα, γεγονός που θα οδηγήσει αναπόφευκτα στην περαιτέρω ερημοποίησή τους. Επειδή Παρατηρείται έλλειψη συμβολαιογραφικών πράξεων των αγοραπωλησιών των ακινήτων .

Συμπερασματικά, για όλους τους ανωτέρω λόγους προτείνω • Να καθορισθεί ως τιμή ζώνης η τιμή των 400 ευρώ ανά τ.μ. στους Στάσιμους οικισμούς δηλαδή και ΑΓ. ΣΟΦΙΑ , ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΧΑΝΤΑΚΙΑ, ΒΕΡΒΕΝΑ ,ΔΡΑΓΟΥΝΙ, ΚΟΥΒΛΙ, ΠΡΟΣΗΛΙΑ, ΡΟΥΝΕΙΚΑ , ΕΛΑΤΟΣ , ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ , ΟΡΕΙΝΟ ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ , ΚΟΥΤΡΟΥΦΑ , ΟΡΕΙΝΗ ΜΕΛΙΓΟΥ , ΜΕΣΟΡΡΑΧΗ , ΝΕΑ ΧΩΡΑ , ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗ, ΠΛΑΤΑΝΑ, ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ , ΣΙΤΑΙΝΑ , ΣΤΟΛΟΣ , ΦΟΥΝΤΩΜΑ , ΧΑΡΑΔΡΟΣ , ΑΓΙΟΙ ΑΣΩΜΑΤΟΙ , ΩΡΙΑ . • Στους Ορεινούς οικισμούς και περιοχές να καθοριστεί η τιμή των 500 ευρώ ανά τ.μ. Η πρόταση αυτή αυτή αφορά τον ΑΓΙΟ ΠΕΤΡΟ , ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ, ΑΝΩ ΔΟΛΙΑΝΑ, ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑ, ΚΑΣΤΡΙ , ΠΛΑΤΑΝΟ , ΠΡΑΣΤΟ. • Στις υπόλοιπες περιοχές και οικισμούς προτείνω την μείωση των τιμών των αντικειμενικών αξιών, ώστε να επανέλθουν στα ίδια επίπεδα που βρίσκονταν μέχρι και την 31-12-2018 ετσι ώστε να αποτυπώνουν υγιώς την πραγματικότητα στην αγορά, χωρίς στρεβλώσεις. . Η πρόταση αυτή αυτή αφορά ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΑ 650 , ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ 900, ΑΣΤΡΟΣ Α ΖΩΝΗ 900, ΑΣΤΡΟΣ Β ΖΩΝΗ 750, ΑΣΤΡΟΣ Γ ΖΩΝΗ 650 , ΚΑΤΩ ΒΕΡΒΕΝΑ 950, ΚΑΤΩ ΔΟΛΙΑΝΑ 850, ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ 650, ΚΑΤΩ ΚΟΥΤΡΟΥΦΑ 650 , ΜΕΛΙΓΟΥ 650, ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ Α ΖΩΝΗ 1050, ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ Β ΖΩΝΗ 850 , ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ Γ ΖΩΝΗ 700 , ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ Δ ΖΩΝΗ 650, ΧΑΣΑΠΕΙΚΑ 600, ΠΑΡΑΛΙΟ ΑΣΤΡΟΣ Α ΖΩΝΗ 1700 , ΠΑΡΑΛΙΟ ΑΣΤΡΟΣ Β ΖΩΝΗ 1750, ΠΑΡΑΛΙΟ ΑΣΤΡΟΣ Γ ΖΩΝΗ 1900, ΠΑΡΑΛΙΟ ΑΣΤΡΟΣ Δ ΖΩΝΗ 1550, ΠΑΡΑΛΙΟ ΑΣΤΡΟΣ Ε ΖΩΝΗ 900, ΠΑΡΑΛΙΟ ΑΣΤΡΟΣ ΣΤ ΖΩΝΗ 850

• Ειδικές περιπτώσεις , οι οποίες χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης υπάρχουν : Α. Στο Παράλιο Αστρος Ζώνη Ζ , όπου προτείνω την τιμή των 600 ευρώ ανα τ.μ. Είναι η περιοχή του Ατσίγγανου και της Γλυφάδας που εχει κηρυχτεί 2 φορές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης διότι λογω της αλλαγής των κλιματολογικών συνθηκών έχει εξαφανιστεί η παραλία , έχει κοπεί ο δρόμος και ουσιαστικά εχει υποβαθμίσει τουριστικά και οικονομικά την περιοχή . Άρα με βάση την απόφαση με Αριθμ. 57732 ΕΞ 2021 που δημοσιεύτηκε στις 07 Ιουνιου 2021 και Αρ. Φύλλου 2375 με θεμα Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης των περιοχών που είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων έχοντας υπόψη το σχετικο 34 όπως ακριβώς αναφέρει για Τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής ή τμήματος αυτής, όπως συνθήκες περιβάλλοντος και θέας, εξυπηρέτηση (υποδομή, συγκοινωνία, κ.λπ.), εμπορικότητα δρόμων, πολεοδομικές ρυθμίσεις (συντελεστής δόμησης οικοπέδου). Β. Στο Παράλιο Αστρος Ζώνη Η και αφορά την Επέκταση όπου πρώτη φορά έχουμε υπολογισμό αντικειμενικών αξιών στη συγκεκριμένη περιοχή . .

Προτείνω την τιμή των 700 ευρω ανα τ.μ. γιατί δεν υπάρχουν ακόμα οι υποδομές, δηλαδή δεν υπάρχουν δρόμοι , δίκτυο ύδρευσης , αποχέτευσης ,δημοτικός φωτισμός κλπ Γ. Στην Παραλια Αγιου Ανδρεα προτείνω να ισχύσει η τιμή των 750 ευρώ ανα τ.μ. γιατί δεν υπάρχει καμία οικοδομική δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια και επιπλέον έχει παρατηρηθεί έλλειψη τουριστικού και επενδυτικού ενδιαφέροντος. Δ. Στα Δολιανά στον οικισμό Καμινάρι να ισχύσει η τιμή των 400 ευρώ ανά τμ διότι ο συγκεκριμένος οικισμός δεν κατοικείται , αποτελείται από μερικά γκρεμισμένα χαμόσπιτα και δεν έχουν ρευματοδοτηθει ποτέ . Κατσής Δημήτρης Πρόεδρος ΔΣ

Επιμέλεια-Ρεπορτάζ για το astros-kynourianews.gr: Φώτης Τζιβελόπουλος-Team Κοιν.Σ.Επ “Promo kynouria”

Εισήγηση

Τοποθετήσεις-διάλογοι

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here