Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας

0

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί στις  21/03/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα , κατ’  εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”,  όπως τροποποιήθηκαν   και ισχύουν :

A/A Π.Ε. Α.Π. ΘΕΜΑΤΑ
1. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 82374 Έγκριση παράτασης Προθεσμίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ (ΠΟΥ) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ», Π/Υ:500.000,00 €

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

2.   89257 Έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού                   αναδόχου  του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΟΔΙΚΟΥ    ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (2017-2019)ΥΠΟΕΡΓΟ:  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΙ-ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ –ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Ο. 7  (Α΄ΦΑΣΗ), Π/Υ:650.000,00 € με ΦΠΑ Π/Υ: 650.000,00 € , κωδ.πιστ.: 2022ΝΠ42600034 ,ΜΙS: 5184731

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

3.   86767 Έγκριση παράτασης παραχώρησης  στα Νοσοκομεία Άργους & Ναυπλίου δύο οικίσκων ISOBOX.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

4.   87727 Έγκριση παράτασης οικονομικών προσφορών διαγωνισμού.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

5. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 81439 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και αύξησης της σύμβασης κατά 15,00% συνολικού ποσού 558.294,61 ( με υπέρβαση κατά 72.820,05 € ως προς την σύμβαση ) του έργου :«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΧΙΝΟΥ» Προϋπολογισμός έργου: 700.000,00 €

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

6.   87040  Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1 «αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών και αιτήσεων
συμμετοχής» του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΚΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ «ΣΥΘΑ» ΣΤΗΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ», με προϋπολογισμό: 870.000,00 €

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

7. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 78570 Έγκριση παραχώρησης χρήσης της αίθουσας εκδηλώσεων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, «Αίθουσα Λακώνων ποιητών Γιάννης Ρίτσος και Νικηφόρος Βρεττάκος»

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

8.   80060 Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Της Επιτροπής Διαγωνισμού Του Έργου :

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 35+500 ΕΩΣ ΜΟΛΑΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΧΑΝΙΑ – ΚΡΟΚΕΕΣ – ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ»

στο πλαίσιο της ανοικτής διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων, Προϋπολογισμός: 6.500.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α).

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

9.   80073 Έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» Προϋπολογισμός 600.000€

στο πλαίσιο της ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

10.   87086 Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού Του Έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»  στο πλαίσιο της ανοικτής διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων,Αριθμός Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ: 195374 Προϋπολογισμός: 630.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α).

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

11. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 75943 Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΔΙΝΟ Τ.Κ. ΤΣΕΡΙΩΝ » Προϋπολογισμού : 132.000,00€

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

12.   78163 Έγκριση παραχώρησης πλεονάζοντος εξοπλισμού από το υπό ανακαίνιση Διοικητηρίου ΠΕ Μεσσηνίας.

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

13.   83329 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ / ΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» ΕΩΣ 06-06-2023 Αναδόχου: ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ε.Δ.Ε. Προϋπολογισμού: 200.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

14.   82935 Ορισμός δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας στις 5-4-2023 κατά τη συζήτηση της αγωγής της Πρεβεζάνου Αφροδίτη κλπ (συν.18) και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση αυτής δικάσιμο.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

15.   86919 Έγκριση τροποποίησης –δρομολογίων ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία ή Δ.Χ. επιβατικά σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε Μεσσηνίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

16.   86839 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσηςτων εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΟΕΒ ΠΑΜΙΣΟΥ»» Αναδόχου: ΤΣΕΡΠΕΣ-ΚΩΤΣΑΚΗΣ-ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΟΕ Προϋπολογισμού:: 80.000,00€.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

17. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 77927 Απόφαση έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας και πρακτικού περί αιτιολόγησης της ως ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς Δημοπρασίας και ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΥ #46 : ΚΑΛΛΙΑΝΙ – ΚΑΣΤΡΑΚΙ – ΦΑΝΑΡΑΚΙ – ΛΟΥΤΡΑ ΗΡΑΙΑΣ» προϋπολογισμός 600.000,00 € εκ πιστώσεων ΠΔΕ /2022ΕΠ82600012

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

18.   79965 Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Α) ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΤΑΝΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΑΠΟ ΑΣΤΡΟΣ ΠΡΟΣ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ – ΚΥΒΕΡΙ ΚΑΙ Β) ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΔΑΦΝΩΝΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ», Προϋπολογισμού: 700.000,00€ εκ πιστώσεων ΠΔΕ / 2020ΕΠ52600002

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

19.   80338 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του Έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Δ.Ε. ΤΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠ. ΟΔΟ ΑΣΤΡΟΥΣ-ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ» Προϋπολογισμού: 390.000,00 €, εκ πιστώσεων ΠΔΕ/2014ΕΠ52600010

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

20.   80358 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου Α.Π.Ε.) και 1ου Π.Κ.Μ.Ν.Ε. του Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο. ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΚΛΗΦΑ-ΝΕΣΤΑΝΗ-ΣΑΓΚΑ-ΛΟΥΚΑ» Προϋπολογισμού: 400.000,00 €, εκ πιστώσεων ΠΔΕ/2018ΕΠ82600004

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

21.   81596 Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου « ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΜΟΝΗ ΚΑΛΑΜΙΟΥ », προϋπολογισμού 300.000,00 € από πιστώσεις 4ο ΕΑΠ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

22.   81600 Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΡΙ ΣΚΟΡΤΣΙΝΟΥ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΗΝ », προϋπολογισμού 240.000,00 € από πιστώσεις 4ο ΕΑΠ.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

23.   82384 Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΒΑΛΤΕΤΣΙ », προϋπολογισμού 250.000,00 € από πιστώσεις ΠΔΕ/2017ΕΠ82600000

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

24.   82393 Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΥ ΤΡΟΠΑΙΑ – ΠΗΔΗΜΑ – ΜΟΥΡΙΑ – ΠΟΥΡΝΑΡΙΑ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ », προϋπολογισμού 360.000,00 € από πιστώσεις ΠΔΕ/2017ΕΠ52600006

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

25.   82401 Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ (ΠΡΑΝΗ – ΡΕΙΘΡΑ)», προϋπολογισμού 100.000,00 € από πιστώσεις ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

26.   82409 Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΕΦΥΡΑ ΣΕΡΑ – ΣΕΡΒΟΥ – ΛΥΚΟΥΡΕΣΙ – ΨΑΡΙ », προϋπολογισμού 70.000,00 € από πιστώσεις ΠΔΕ – ΣΑΕΠ 826

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

27.   84067 Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠO ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΑΙΩΝ» , ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

28.   84497 Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΥ (ΑΡ. 55) ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ – ΜΥΓΔΑΛΙΑ – ΘΕΟΚΤΙΣΤΟ », προϋπολογισμού 370.000,00 € από πιστώσεις ΚΑΠ / Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

29.   85725 Έγκριση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής και αποσφράγισης προσφορών του έργου : «ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΡΑΝΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧ. ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ», Προϋπολογισμού: 100.000 € εκ πιστώσεων ΚΑΠ / Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

30.   85707 Έγκριση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής και αποσφράγισης προσφορών του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ » Προϋπολογισμού: 1.200.000 € εκ πιστώσεων ΠΔΕ 2022 / 2022ΕΠ82600017

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

31.   85721 Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ» Προϋπολογισμού: 564.000,00 €, από πιστώσεις: 4ου ΕΑΠ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

32.   85741 Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΠΥΡΓΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΜΠΙΤΣΙ – ΛΕΙΒΑΔΑΚΙ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ)», προϋπολογισμού 400.000,00 € από πιστώσεις 2003ΣΕ05500005

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

33. ΕΔΡΑΣ 79776 1) Έγκριση διενέργειας Ανοικτού, Ηλεκτρονικού, κάτω των ορίων, διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια μελανιών-toner εκτυπωτών και πολυμηχανημάτων, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Έδρας και Π.Ε. Αρκαδίας Περιφέρειας Πελοποννήσου», συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % και 2) Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμού.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

34.   81459 Ορισμός δικηγόρου και έγκριση αμοιβής του.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

35.   82584 Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης  της χρήσης οικοπεδικής έκτασης επί της
οδού Ταπίας 9 στην Τρίπολη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 733/10-3-2023 (ΑΔΑΡ1ΞΟ4653ΠΓ-Χ6Χ) απόφασης της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών
Υπηρεσιών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων.

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

36.   89083 Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης χώρου στο ισόγειο του κτιρίου
της Περιφέρειας Πελοποννήσου επί της Πλατείας Εθνάρχου Μακαρίου στο σύλλογο
υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

37.     Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. & 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (σύμφωνα με το άρθρο 132, παρ. 2 & το άρθρο   156 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) του έργου:                  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ‘ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ – ΦΙΛΙΑΤΡΑ – ΠΥΛΟΣ       ΜΕΘΩΝΗ’, ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΙΑΤΡΑ – ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ», προϋπολογισμού 19.990.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),  χρηματοδότησης: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»,  MIS: 5045271, αναδόχου «Γ. ΠΕΤΡΗΣ Α.Τ.Ε.»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

38.   89394 Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού, των τευχών δημοπράτησης και της συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΘ 5+200 – ΧΘ 6+450 – ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ – ΚΟΡΩΝΗ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΤΖΑΝΕ – ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (ΧΘ: 2+840 έως ΧΘ: 10+160)»,

προϋπολογισμού: 10.483.870,97 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

39.   88922 ΑΙΤΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 4ος – 6ος/2023

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here