Προκήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού,για την κατασκευή αγωγού ύδατος,στο Κορακοβούνι…

0

Προκήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: «ΒΑΣΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ» προϋπολογισμού 675.000,00 ευρώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (ΔΕΥΑΔΒΚ) προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την κατασκευή του έργου: «ΒΑΣΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 675.000,00 ευρώ. Στο έργο δεν προβλέπεται η επιβολή ΦΠΑ. Η μελέτη εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 93/2017 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΔΒΚ (ΑΔΑ: 17/2018 (ΑΔΑ: 733ΩΟΡΓ4-ΖΧΝ).

Τα Τεύχη Δημοπράτησης και οι όροι της διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 17/2018 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΔΒΚ (ΑΔΑ: 733ΩΟΡΓ4-ΖΧΝ) σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 173/2.2.2018 Προέγκρισης Δημοπράτησης της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.qov.qr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 8/5/2018 και ώρα 10:00 (π.μ.) στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στο Ν. 4412/2016.

Η ανωτέρω εργολαβία έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό έτους 2018 με Κ.Α.00-1501.191 της ΔΕΥΑ Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Τα τεύχη δημοπράτησης θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας www.boriakinouria.gov.gr , στην διαδικτυακή πύλη του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) καθώς και στα γραφεία της ΔΕΥΑ ΔΒΚ, Αστρος Κυνουρίας, τηλ 27550-24182, 27550-24183.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here