Οι αρμοδιότητες των νέων Αντιδημάρχων του Δήμου μας

1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ: 1/2022

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Ορίζουμε τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου
Βόρειας Κυνουρίας, με θητεία διάρκειας ενός έτους από τη νόμιμη δημοσίευση της παρούσας, και
μεταβιβάζουμε σε αυτούς τις κατωτέρω αναλυτικά περιγραφόμενες καθ’ ύλην αρμοδιότητες του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου:

α. Τον κ. Καμπουρολιά Παναγιώτη του Σταύρου , ως έμμισθο Αντιδήμαρχο Αγροτικής
Ανάπτυξης, Αλιείας και εμπορίου με αρμοδιότητες:
 του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Αυτοτελούς
Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (αρμοδιότητες ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων,
αρμοδιότητες προστασίας καταναλωτή, αρμοδιότητες χορήγησης αδειών εμπορικών και γενικών
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων)
 τέλεσης πολιτικών γάμων

β. Τον κ. Κλεώπα Γεώργιο του Ηλία, ως έμμισθο Αντιδήμαρχο καθημερινότητας, καθαριότητας,
ανακύκλωσης, πρασίνου και πολιτικής προστασίας, με αρμοδιότητες:
 του Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας που αφορούν
στην προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων και την καταπολέμηση της ρύπανσης
 του Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας που αφορούν στη μέριμνα για τα
αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων κλπ.)
 λήψης προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινοχρήστων χώρων
από εκδήλωση πυρκαγιάς
 καθαριότητας ακτών
 πολιτικής προστασίας
 καθαριότητας, ανακύκλωσης και πρασίνου
 αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών
 διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων του Δήμου
 συντήρησης πρασίνου

γ. Τον κ. Πλακοκέφαλο Θεμιστοκλή του Δημητρίου , ως άμισθο Αντιδήμαρχο
προγραμματισμού, με αρμοδιότητες:
 του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

δ. Τον κ. Σαμαρτζή Γεώργιο του Ανδρέα, ως έμμισθο Αντιδήμαρχο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
και Τεχνικών Έργων, με αρμοδιότητες:
 του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών της Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων (αρμοδιότητες μελέτης και εκτέλεσης έργων, αρμοδιότητες σε θέματα συγκοινωνιών
και κυκλοφορίας, αρμοδιότητες σε θέματα εγκαταστάσεων και αδειοδοτήσεων)
 σχεδιασμού, προγραμματισμού, εισηγήσεων και μέριμνας για την εφαρμογή πολιτικών,
προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος
στην περιοχή του Δήμου
 παρακολούθησης της εφαρμογής των ρυθμίσεων που αφορούν στις προστατευόμενες περιοχές
στη γεωγραφική περιφέρεια του Δήμου, σε συνεργασία και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες
 εξοικονόμησης ενέργειας
 τέλεσης πολιτικών γάμων

ε. Τον κ. Καμπύλη Κωνσταντίνο του Πέτρου, ως έμμισθο Αντιδήμαρχο περιβαλλοντικής
προστασίας, διαχείρισης στερεών αποβλήτων και αποκομιδής απορριμμάτων, με αρμοδιότητες:
 του Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας που αφορούν
στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων
 ρύθμισης θεμάτων περιβαλλοντικής προστασίας και
 αποκομιδής απορριμμάτων
 διαχείρισης και καθαριότητας κοιμητηρίων.

Β. Ο Αντιδήμαρχος κ. Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής του Δημητρίου αναπληρώνει τον Δήμαρχο
ασκώντας τα καθήκοντά του, όταν ο τελευταίος απουσιάζει ή κωλύεται.

Γ. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι είναι αποκλειστικά αρμόδιοι για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που
τους μεταβιβάζονται και για την έκδοση των αντίστοιχων διοικητικών πράξεων που προβλέπονται. Εάν
κάποιος Αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος και σε
περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ομοίως και του Δημάρχου, ισχύ έχουν τα αναφερόμενα στην
προηγούμενη παράγραφο Β της παρούσας.

Δ. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, δεν μπορούν να εκλεγούν ή να
είναι μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Η ανάκληση
Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό
τους με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του νόμου.
Η παρούσα να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόρειας
Κυνουρίας και να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού Αρκαδίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Ποιός αντιδήμαρχος είναι αρμόδιος για το Τουρισμό και για την προβολή της Πολιτιστικής μας κληρονομιάς? Αν γνωρίζει κάποιος ας το ανκοινώσει.

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here