Δημοπρατηση των Έργων Αγροτικής οδοποιίας Δολιανών – Χρηματοδότηση 879.000,00€ από πόρους του ΠΕΠ Πελοποννήσου.

0

Διακήρυξη για την ανάθεση του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου στη θέση Αγ. Παρασκευή Τ.Κ. Δολιανών»

Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την ανάθεση του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου στη θέση ¨Αγ. Παρασκευή¨ Τ.Κ. Δολιανών».

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Οδοποιίας, με προϋπολογισμό 293.154,81 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα) και β) κατηγορία Υδραυλικών, με προϋπολογισμό 3.578,14 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, ανέρχεται στο ποσό των 296.732,95 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των  374.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Το έργο έχει ενταχθεί με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0006169244 στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», στη Δράση 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»  και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Έχει εγγραφεί στο Π.Δ.Ε. με ενάριθμο κωδικό πράξης 2018ΣΕ08210025. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στο Κ.Α. 30-7323.307 των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

• Στο διαγωνισμό δικαιούται να συμμετάσχουν

1) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένοι σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

3) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13/03/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 19/03/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 π.μ.

Η Οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/16.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, ύψους έξι χιλιάδων τριάντα δύο Ευρώ ΚΑΙ 26/100 (6.032,26) € η οποία θα απευθύνεται προς το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας και θα έχει ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 150 του Ν. 4412/16. Οι όροι για την εγγύηση προκαταβολής καθορίζονται στο άρθρο 72 παρ. 1δ του Ν. 4412/16.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (www.boriakinouria.gov.gr).

Πληροφορίες παρέχονται από τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (τηλ. 27553-60144, Fax. 27553-60171) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

 

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας

Παναγιώτης Κ. Μαντάς

Διακήρυξη για την ανάθεση του έργου “Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου στη θέση Τσιόροβος Τ.Κ. Δολιανών”

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την ανάθεση του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου στη θέση ¨Τσιόροβος¨ Τ.Κ. Δολιανών».

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Οδοποιίας, με προϋπολογισμό 402.231,21 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα) και β) κατηγορία Υδραυλικών, με προϋπολογισμό 3.578,14 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, ανέρχεται στο ποσό των 405.809,35 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 505.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Το έργο έχει ενταχθεί με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0006163242 στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», στη Δράση 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»  και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Έχει εγγραφεί στο Π.Δ.Ε. με ενάριθμο κωδικό πράξης 2018ΣΕ08210025. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στο Κ.Α. 30-7323.308 των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

• Στο διαγωνισμό δικαιούται να συμμετάσχουν

1) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένοι σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

3) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21/03/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 28/03/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 π.μ.

Η Οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/16.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, ύψους οκτώ χιλιάδων εκατόν σαράντα πέντε Ευρώ ΚΑΙ 16/100 (8.145,16) € η οποία θα απευθύνεται προς το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας και θα έχει ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 150 του Ν. 4412/16. Οι όροι για την εγγύηση προκαταβολής καθορίζονται στο άρθρο 72 παρ. 1δ του Ν. 4412/16.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (www.boriakinouria.gov.gr).

Πληροφορίες παρέχονται από τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (τηλ. 27553-60144, Fax. 27553-60171) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

 

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας

Παναγιώτης Κ. Μαντάς

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here