Ενημερωτικό έντυπο – Δασικός Χάρτης π.ε. Αρκαδίας

Αποτέλεσμα εικόνας για Δασικός Χάρτης π.ε. ΑρκαδίαςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη

ΕΡΓΟ:Δασικός Χάρτης π.ε. Αρκαδίας [πλην ΟΤΑ Άστρους-Δολιανών-Ξηροπήγαδου-Παρ. Άστρους  & Τριπόλεως].

         δείτε εδω                                       ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

      Ερμηνείας Δασικού Χάρτη και διαδικασίας υποβολής αντιρρήσεων.

                                             …………………..

 1. Γενικά – Σκοπός

Η κατάρτιση των δασικών χαρτών έχει ως σκοπό τον διαχρονικό [σήμερα και στο παρελθόν] χωρικό προσδιορισμό και την αποτύπωση των δασών και των δασικών εκτάσεων δηλαδή των εκτάσεων που υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Με την ανάρτηση του δασικού χάρτη επιτυγχάνουμε την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου για την μορφή του χαρακτήρα των εκτάσεων [δασικός ή μη] και δίνεται η δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων κατ΄αυτών.

 1. Τι πρέπει να γνωρίζει ο πολίτης

          Σε εφαρμογή του Ν. 4389/ 2016 (ΦΕΚ 94 τ.Α΄) , η αρμοδιότητα για την ανάρτηση του εν θέματι δασικού χάρτη όπως και για όλες τις εργασίες μέχρι και την κύρωσή του ανήκει στην Διεύθυνση Δασών Αρκαδίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δ. Ελλάδος & Ιονίου. Για την υποστήριξη της ανάρτησης του Δασικού Χάρτη συγκροτήθηκε ένα (1) Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης του Δ.Χ. (ΣΥΑΔΧ) [υπ΄αρίθ. 24106/ 1-2-2017 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΑΔΑ: 6ΡΧΞΟΡ1Φ-6Υ6)] για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου.

Ο Δασικός Χάρτης αναρτάται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της ΕΚΧΑ Α.Ε. κατόπιν της υπ΄αρίθ. 25692/ 3-02-2917 (ΑΔΑ: 7ΦΚΖΟΡ1Φ-ΛΣ5) αποφάσεως «περί αναρτήσεως του δασικού χάρτη» της Διευθύνσεως Δασών Αρκαδίας. Ο αναρτημένος δασικός χάρτης είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε. : www.Ktimatologio.gr , ο δε σύνδεσμος δημοσιοποιείται και από τις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας καθώς και της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Για οποιοδήποτε θέμα, σχετικά με την ανάρτηση ή την υποβολή αντίρρησης στον δασικό χάρτη παρακαλούμε επικοινωνήστε με το αρμόδιο ΣΥΑΔΧ π.ε. Αρκαδίας:

 

 • ΣΥΑΔΧ Αρκαδίας , με έδρα τα γραφεία της Διευθύνσεως Δασών Αρκαδίας , [πλατεία Κολοκοτρώνη 22 ΤΡΙΠΟΛΗ ] 1ος Όροφος τηλ. 2710-242500 Εσωτ. 35 ή 2710-382211 και email: ddark@4818.syzefxis.gov.gr

 

 1. Υποβολή Αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη

 

   Κατά του περιεχομένου του αναρτηθέντος δασικού χάρτη , επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων που εκδίδεται από την Διεύθυνση Δασών . Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες για κατοίκους εξωτερικού. Ειδικότερα στην περίπτωσή μας και σύμφωνα με την υπ΄αρίθ. 25692/ 3-02-2917  απόφαση ανάρτησης του εν θέματι δασικού χάρτη , η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και άρχεται την 13η Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα και λήγει την 13η Απριλίου ημέρα Πέμπτη. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή , η ως άνω προθεσμία παρατείνεται κατά (20) ημέρες , δηλαδή λήγει την 3 Μαϊου 2017 ημέρα Τετάρτη.

Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στον ιστότοπο της ΕΚΧΑ Α.Ε. σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα που έχει δημιουργηθεί για αυτόν τον σκοπό μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής (Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ/ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ/Υποβολή Αντιρρήσεων). Για να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αντίρρησή σας θα πρέπει να αποκτήσετε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης (user name, password). Αν έχετε ήδη εγγραφεί στην υπηρεσία της ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεως (taxisnet) οι κωδικοί σας ισχύουν και για την ηλεκτρονική υποβολή αντίρρησης στον Δασικό Χάρτη. Επισημαίνεται ότι η υποβολή των εν λόγω αντιρρήσεων αφορά αποκλειστικά στον χαρακτήρα ή στην μορφή της εμφανιζόμενος στον δασικό χάρτη έκτασης και όχι στο ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτής.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού , που έχουν έννομο συμφέρον , δύνανται να υποβάλλουν αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη. Ειδικότερα αντίρρηση μπορεί να υποβληθεί είτε επειδή μια έκταση έχει χαρακτηριστεί δασική ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης [ενώ δεν είναι] ή και αντίστροφα επειδή μια έκταση έχει παραληφθεί να χαρακτηριστεί δασική ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης [ενώ είναι]. Στην περίπτωση αυτή που ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση δεν περιλαμβάνεται στον δασικό χάρτη , αντιρρήσεις μπορεί να υποβάλλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ως και το Ελληνικό Δημόσιο και οι ΟΤΑ πρώτου ή δεύτερου βαθμού στα διοικητικά όρια των οποίων υπάγεται η έκταση , οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα , στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Αντιρρήσεις υποβάλλονται για το σύνολο ή μέρος των εκτάσεων δασικού/χορτολιβαδικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται εντός γεωτεμαχίου/πολυγώνου, επί του οποίου ο ενδιαφερόμενος επικαλείται το έννομο συμφέρον του.. Για κάθε γεωτεμάχιο υποβάλλεται μία αντίρρηση , πλην της περίπτωσης που για τμήμα της αμφισβητούμενης έκτασης προβλέπεται η υποβολή αντίρρησης ατελώς.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ενδιαφερόμενος προτίθεται να προβεί σε αμφισβήτηση του χαρακτήρα των εκτάσεων που περιλαμβάνονται σε διαφορετικά γεωτεμάχια/πολύγωνα , συμπληρώνει και υποβάλλει τόσες ηλεκτρονικές φόρμες αντιρρήσεων, όσες και τα γεωτεμάχια αυτά.

Αντιρρήσεις που οφείλονται σε παράλειψη να απεικονιστούν πράξεις της Διοίκησης στον δασικό χάρτη (όπως τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις του άρθρου 14 Ν. 998/ 1979, σχέδια πόλης και οικισμών των παρ. 2α και 2β του άρθρου 23 του Ν. 3889/ 2010 , διανομές κ.λ.π.) εξαιρούνται της καταβολής του ειδικού τέλους. Ομοίως εξαιρούνται της καταβολής του τέλους , οι αντιρρήσεις κατά το τμήμα που αφορούν σε εκκρεμείς αιτήσεις και υποθέσεις της διαδικασίας του άρθρου 14 Ν. 998/ 1979. Στις περιπτώσεις υποβολής αντιρρήσεων ατελώς αυτές δεν θα υποβάλλονται μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής , αλλά οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσέλθουν στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ εντός της σχετικής προθεσμίας , προσκομίζοντας τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, προκειμένου οι αντιρρήσεις να καταχωριστούν κατ΄εξαίρεση από το προσωπικό του ΣΥΑΔΧ.

 

 1. Προϋποθέσεις υποβολής αντιρρήσεων

 

Προκειμένου να υποβάλετε αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη , υπάρχουν τρείς βασικές προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα:

1) Να συμπληρώσετε τα προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας σας, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων.

2) Να συμπληρώσετε μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής της γεωγραφικές συντεταγμένες (σε ΕΓΣΑ ΄87) των κορυφών του πολυγώνου/γεωτεμαχίου , που περικλείει την έκταση της οποίας αμφισβητείται ο δασικός/χορτολιβαδικός χαρακτήρας, σύμφωνα με τον αναρτηθέντα δασικό χάρτη.

3) Να καταβάλλετε το ειδικό τέλος για την υποβολή αντίρρησης [όπου απαιτείτε]. Η μη καταβολή του ειδικού τέλους καθιστά την αντίρρηση απαράδεκτη. Σε αυτή την περίπτωση αμέσως μετά την λήξη των προθεσμιών ενημερώνεται σχετικά ο ενδιαφερόμενος από το ΣΥΑΔΧ για την απόρριψη της αντίρρησής του , ως απαράδεκτης, λόγω μη καταβολής του αναλογούντος τέλους. Επίσης στην περίπτωση που δεν έχουν συμπληρωθεί τα προσωπικά στοιχεία ή τα στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου , οι γεωγραφικές συντεταγμένες των κορυφών του γεωτεμαχίου/πολυγώνου , που περικλείει την έκταση της οποίας αμφισβητείται ο δασικός/χορτολιβαδικός χαρακτήρας, σύμφωνα με τον αναρτηθέντα δασικό χάρτη, η υποβολή αντιρρήσεων δεν γίνεται αποδεκτή από το σύστημα.

 

Με την ολοκλήρωση υποβολής της αντίρρησης θα λάβετε «Αποδεικτικό Υποβολής Αντιρρήσεων».

 

Το ύψος του ειδικού τέλους άσκησης των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη για κάθε υποβαλλόμενη αντίρρηση και για την έκταση που αμφισβητείτε , σύμφωνα με την υπ΄αρίθ. 147797/2746/30-11-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3985 τ.Β΄) είναι ως εξής:

 • Για έκταση εμβαδού έως και 100 τ.μ. των περιπτώσεων της παρ. 3 του άρθρου 2β του Ν. 2308/1995, ως ισχύει , είκοσι (20) €.
 • Για έκταση εμβαδού έως και 1.000 τ.μ. εξαιρουμένων των περιπτώσεων του ως άνω σημείου α) , σαράντα πέντε (45) €.
 • Για έκταση εμβαδού πάνω από 1.000 τ.μ. έως και 5.000 τ.μ. εκατό τριάντα πέντε (135) €.
 • Για έκταση εμβαδού πάνω από 5.000 τ.μ. έως και 20.000 τ.μ. , τετρακόσια πενήντα (450) €.
 • Για έκταση εμβαδού πάνω από 20.000 τ.μ. έως και 100.000 τ.μ. εννιακόσια (900) €.
 • Για έκταση εμβαδού πάνω από 100.000 τ.μ. έως και 300.000 τ.μ. , χίλια οκτακόσια (1.800) €.
 • Τέλος για έκταση εμβαδού άνω των 300.000 τ.μ. τρείς χιλιάδες εξακόσια (3.600) €.

 

Εντός της συνολικής προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων δηλαδή έως την λήξη της προθεσμίας και για όσους κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στην αλλοδαπή , ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο ΣΥΑΔΧ ταχυδρομικώς (συστημένη επιστολή) , τα παρακάτω στοιχεία σε έντυπη μορφή:

Α) Υπογεγραμμένο το αντίγραφο της αντίρρησης του , όπως αυτό παράγεται με την χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων , αφού λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Β) Τα έγγραφα τα οποία επικαλείται για την απόδειξη του έννομου συμφέροντος (απλά φωτοαντίγραφα).

Γ) Οποιοδήποτε στοιχείο κρίνει ο ενδιαφερόμενος ότι αποδεικνύει ή υποστηρίζει τους ισχυρισμούς του , για τον δασικό/χορτολιβαδικό ή μη χαρακτήρα της έκτασης(διοικητικές πράξεις , βεβαιώσεις αρμοδίων υπηρεσιών, αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, παραχωρητήρια, οικοδομική άδεια, φωτοερμηνείες, τεχνικές εκθέσεις κ.λ.π.) , τον οποίο αμφισβητεί.

Δ) Αντίγραφο του εντύπου Ε9 της δήλωσης στοιχείων ακινήτων που υποβάλλεται στην ΔΟΥ, εφόσον από αυτό προκύπτει η ταυτότητα του ακινήτου.

Ε) Φωτοαντίγραφο του παραστατικού που πιστοποιεί την καταβολή του αναλογούντος ειδικού τέλους.

ΣΤ) Αντίγραφο του αποδεικτικού υποβολής των αντιρρήσεων, που εκτυπώνεται με χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων.

Στον φάκελο αποστολής αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα του ενδιαφερόμενου και ο αριθμός πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν.

  Τα ανωτέρω μπορεί να υποβληθούν και αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου προσώπου νομίμως εξουσιοδοτημένου , στο   αρμόδιο ΣΥΑΔΧ.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες από το ΣΥΑΔΧ  Αρκαδίας.

 

Α. Ενημέρωση ενδιαφερόμενων και παροχή πληροφοριών

 

Στο Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης του εν θέματι Δασικού Χάρτη, παρέχονται γενικές πληροφορίες ως προς το περιεχόμενό του , τις προθεσμίες , τις διαδικασίες και τον τρόπο υποβολής των αντιρρήσεων , καθώς και τον τρόπο υπολογισμού του ειδικού τέλους εάν και εφόσον υπάρχουν συντεταγμένες σε σύστημα Ε.Γ.Σ.Α.  87.!!!

Επίσης παρέχονται ειδικότερες πληροφορίες , οδηγίες και διευκρινήσεις στους ενδιαφερόμενους που αφορούν:

 • Τον χαρακτήρα και την μορφή έκτασης που περικλείεται εντός των ορίων συγκεκριμένου πολυγώνου/γεωτεμαχίου, ο ακριβής προσδιορισμός του οποίου είναι αποκλειστική ευθύνη του ενδιαφερόμενου ή του υποβάλλοντος τις αντιρρήσεις.
 • Την χρονική διάρκεια της ανάρτησης και τις προθεσμίες υποβολής των αντιρρήσεων.
 • Την χρήση των διαδικτυακών εφαρμογών υποβολής αντιρρήσεων και την συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας.
 • Τον υπολογισμό και τους τρόπους πληρωμής του ειδικού τέλους.
 • Την τεκμηρίωση του εννόμου συμφέροντος.
 • Την συμπλήρωση και υποβολή αιτήσεων για την προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων.

Οι πληροφορίες αυτές είναι δυνατόν να παρέχονται τηλεφωνικά ή και ηλεκτρονικά.

 

 

Β. Υποβολή αντιρρήσεων που εξαιρούνται της καταβολής τέλους.

 

Το ΣΥΑΔΧ  Αρκαδίας είναι αρμόδιο για την υποβολή των αντιρρήσεων που εξαιρούνται της καταβολής τέλους. Στο ΣΥΑΔΧ οφείλουν να προσέλθουν οι ενδιαφερόμενοι εντός της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων , προκειμένου να πραγματοποιηθεί η υποβολή της αντίρρησης μέσω του δικτυακού τόπου, κατ΄εξαίρεση με την βοήθεια του προσωπικού του ΣΥΑΧΘ.

Συγκεκριμένα οι αντιρρήσεις που εξαιρούνται της καταβολής τέλους και υποβάλλονται από το ΣΥΑΧΘ είναι:

 1. Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που έχουν συμπεριληφθεί στον δασικό χάρτη, λόγω μη αποτύπωσης του περιγράμματος της παρ. 2 περ. α΄του άρθρου 23 του Ν. 3889/2010, όπως ισχύει, καθώς και οι εκτάσεις που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 3β του άρθρου 31 του Ν. 4280/ 2014 , όπως ισχύει.
 2. Αντιρρήσεις που αφορούν σε περιοχές που εμφανίζονται ως δασικές στην φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφησης , αλλά περιλαμβάνονται σε διανομές (κληροτεμάχια) του εποικισμού.
 3. Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφιση , αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές του εποικισμού.
 4. Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού κατά την διαδικασία του άρθρου 14 Ν. 998/ 1979 , οι οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες
 5. Αντιρρήσεις κατά το τμήμα που αφορούν σε εκκρεμείς αιτήσεις και υποθέσεις κατά την διαδικασία του άρθρου 14 Ν. 998/ 1979 (αιτήματα για έκδοση πράξεων χαρακτηρισμού που δεν εξετάστηκαν από τα Δασαρχεία ή υποθέσεις αντιρρήσεων που δεν εξετάστηκαν από τις Επιτροπές εξέτασης αντιρρήσεων).

Κατά την ενημέρωση επισημαίνεται στους ενδιαφερόμενους ότι οφείλουν να υποβάλλουν στοιχεία που αφορούν στις συντεταγμένες του ακινήτου ή του τμήματος που αφορά η εκκρεμούσα υπόθεση (αίτημα χαρακτηρισμού η αντίρρηση στην επιτροπή) , στην περίπτωση που αυτά δεν περιλαμβάνονται στον φάκελο της υπόθεσης , καθώς και να δηλώσουν εάν επιθυμούν να εκπροσωπηθούν ή μη από τεχνικό σύμβουλο.

 

Γ. Ανάκληση αντιρρήσεων.

 

Στο ΣΥΑΔΧ  Αρκαδίας έχει δικαίωμα ο κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει την ανάκληση των αντιρρήσεών του.

Για την ανάκληση των αντιρρήσεων απαιτείται η υποβολή αίτησης ανάκλησης μέσω του ειδικού διαδικτυακού τόπου. Η υποβολή της εν λόγω αιτήσεως είναι δυνατή έως την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αντιρρήσεων. Δικαίωμα υποβολής αίτησης ανάκλησης έχει ο υποβάλλων τις αντιρρήσεις αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου. Εφόσον υποβληθεί εμπρόθεσμα η αίτηση ανάκλησης , ο αιτών δύναται να ζητήσει την επιστροφή του καταβληθέντος τέλους. Για την επιστροφή αυτή θα πρέπει να υποβάλλει σχετικό αίτημα στο ΣΥΑΔΧ  , προκειμένου να εκδοθεί σχετική απόφαση του υπευθύνου της λειτουργίας,που έχει ορισθεί με την απόφαση συγκρότησής του. Η ανωτέρω απόφαση θα εκδίδεται μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αντιρρήσεων και θα αφορά στο σύνολο των εγκεκριμένων αιτημάτων επιστροφής τέλους.

 

Δ. Παραλαβή των στοιχείων που συνοδεύουν τις υποβαλλόμενες αντιρρήσεις.

 

Στο ΣΥΑΔΧ  Αρκαδίας παραλαμβάνονται ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά τα στοιχεία που συνοδεύουν τις υποβαλλόμενες ηλεκτρονικά αντιρρήσεις σε έντυπη μορφή , σύμφωνα με τα ως άνω προβλεπόμενα.

Περαιτέρω το ΣΥΑΔΧ παραλαμβάνει:

α) Αιτήσεις διόρθωσης-μεταβολής. Με την υποβολή των εν λόγω αιτήσεων είναι δυνατή η διόρθωση στοιχείων της υποβληθείσης αντίρρησης, πλην των γεωγραφικών συντεταγμένων. Σε περίπτωση που απαιτείται διόρθωση των συντεταγμένων ακολουθείτε η διαδικασία ανάκλησης και υποβολής νέας αντίρρησης.

β) Αιτήσεις υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων. Με την υποβολή των αιτήσεων αυτών είναι δυνατή η υποβολή είτε επί πλέον στοιχείων από εκείνα που δηλώθηκαν κατά την υποβολή της αντίρρησης είτε στοιχείων τα οποία διαπιστώθηκε ότι λείπουν σε σχέση με τα δηλωθέντα.

γ) Αιτήσεις γνωστοποίησης αλλαγής προσωπικών στοιχείων και στοιχείων επικοινωνίας , σε σχέση με τα δηλωθέντα κατά την υποβολή της αντίρρησης.

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ

 

ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ ΕΤΟΥΣ  1945/1960

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ Ε Π Ε Ξ Η Γ Η Σ Η
Δ Δάση & Δασικές εκτάσεις στις Α/Φ παλαιότερης λήψης
Α Άλλης μορφής εκτάσεις στις Α/Φ παλαιότερης λήψης
Χ Χορτολιβαδικές εκτάσεις στις Α/Φ παλαιότερης λήψης

 

ΔΑΣΙΚΟΣ  ΧΑΡΤΗΣ

 

ΔΔ

 

Δάση & Δασικές εκτάσεις στις Α/Φ παλαιότερης λήψης ή προϋφιστάμενα στοιχεία
Δάση & Δασικές εκτάσεις στις Α/Φ πρόσφατης λήψης & στις αυτοψίες
ΔΑ Δάση & Δασικές εκτάσεις στις Α/Φ παλαιότερης λήψης ή προϋφιστάμενα στοιχεία
Άλλης μορφής/κάλυψης εκτάσεις στις Α/Φ πρόσφατης λήψης & στις αυτοψίες
ΑΔ Άλλης μορφής/κάλυψης εκτάσεις στις Α/Φ παλαιότερης λήψης
Δάση & Δασικές εκτάσεις στις Α/Φ πρόσφατης λήψης & στις αυτοψίες
ΑΑ Άλλης μορφής/κάλυψης εκτάσεις στις Α/Φ παλαιότερης λήψης
Άλλης μορφής/κάλυψης εκτάσεις στις Α/Φ πρόσφατης λήψης & στις αυτοψίες
ΠΔ Τελεσίδικες πράξεις & Αποφάσεις χαρακτηρισμού [ ΔΑΣΙΚΕΣ]
ΠΑ Τελεσίδικες πράξεις & Αποφάσεις χαρακτηρισμού [ΜΗ ΔΑΣΙΚΕΣ]
ΠΧ Τελεσίδικες πράξεις & Αποφάσεις χαρακτηρισμού [ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ]
ΑΝ Αναδασωτέες ή Δασωτέες εκτάσεις
ΧΧ Χορτολιβαδικές εκτάσεις στις Α/Φ παλαιότερης λήψης
Χορτολιβαδικές εκτάσεις στις Α/Φ πρόσφατης λήψης & στις αυτοψίες
ΧΑ Χορτολιβαδικές εκτάσεις στις Α/Φ παλαιότερης λήψης
Άλλης μορφής/κάλυψης εκτάσεις στις Α/Φ πρόσφατης λήψης & στις αυτοψίες
ΑΧ Άλλης μορφής/κάλυψης εκτάσεις στις Α/Φ παλαιότερης λήψης
Χορτολιβαδικές εκτάσεις στις Α/Φ πρόσφατης λήψης & στις αυτοψίες

 

 

δείτε εδω

  Νέα Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας, με την επωνυμία«PROMO KYNOURIA» στο Άστρος...

  Δείτε εδώ

  Πως θα έρθετε

  ΚΤΕΛ:
  ΑΣΤΡΟΣ :2755022218
  ΤΡΙΠΟΛΗ :2710222560
  ΑΘΗΝΑ :2105132834
  ΤΑΧΙ :2755022046
  ΛIΜΕΝΑΡΧΕΙΟ :2755051445
  Χάρτης περιοχής

  Αξιοθέατα

  Πληροφορίες για το Άστρος και της Περιφέρειας αυτού.
  Ιστορικά & Πολιτιστικά στοιχεία
  Μνημεία - Αρχαιολογικοί Χώροι
  Γεωγραφικά & Κλιματολογικά στοιχεία
  Παραλιακή & Ορεινή ζώνη.
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ... (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)

  Ψηφιακή επικοινωνία «η Δημοκρατία και ο Διάλογος να γίνουν καθημερινή πρακτική» στη διακυβέρνηση του Δήμου.

  Βόρεια ΚυνουρίαΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

  Ενοικιάζονται αυτοεξυπηρετούμενα διαμερίσματα πλήρως εξοπλισμένα ή μη, στον Άγιο Ανδρέα Κυνουρίας.

  ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

  «Eugenias House»

  http://eugeniashouse.astros-kynourianews.gr/el/

  https://www.facebook.com/EugeniasHouse/?ref=settings

  Πωλείται στον Άγιο Ανδρέα Αρκαδίας ,πέτρινη μονοκατοικία

  Δείτε εδώ

  Ενοικιάζεται επιπλωμένο διαμέρισμα 47 τ.μ ,ιδανικό για φοιτητές... Αποτέλεσμα εικόνας για Ενοικιάζεται επιπλωμένο διαμέρισμα

  Δείτε εδώ

  Powered by Wordpress, Redesign Theme by Tioreo